Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc/Phú Gia Thịnh

Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc

Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc vẫn còn nhếch nhác và có nhiều sai phạm

Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc vẫn còn nhếch nhác và có nhiều sai phạm