Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc/Phú Gia Thịnh

Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc

Cơ sở hạ tầng dự án khu dân cư Bắc Rạch Chiếc đã được hoàn thiện một phần

Cơ sở hạ tầng dự án khu dân cư Bắc Rạch Chiếc đã được hoàn thiện một phần