hop-dong-uy-quyen-mua-ban-dat-3

hợp đồng ủy quyền mua bán đất

Hình 3: Hợp đồng ủy quyền mua bán đất có thể tự động chấm dứt sau 1 năm kể từ ngày ký kết

Hình 3: Hợp đồng ủy quyền mua bán đất có thể tự động chấm dứt sau 1 năm kể từ ngày ký kết