Cúng động thổ/Phú Gia Thịnh

Cúng động thổ

Người đại diện cúng động thổ cần ăn vận tươm tất và đọc to bài cúng động thổ làm nhà mới

Người đại diện cúng động thổ cần ăn vận tươm tất và đọc to bài cúng động thổ làm nhà mới