Novotel Villas

2017-12-17T00:50:29+07:00

NOVOTEL VILLAS - ĐIỂM VƯỢT TRỘI ĐỂ ĐẦU TƯ Novotel Villas đã được đưa vào vận hành từ 4/2017, cùng công suất phòng toàn khu đạt xấp [...]