Bệnh viện quận 5/Phú Gia Thịnh

Bệnh viện quận 5

Bệnh viện Nhiệt đới, phường 1, quận 5, Hồ Chí Minh – bệnh viện ở quận 5

Bệnh viện Nhiệt đới, phường 1, quận 5, Hồ Chí Minh – bệnh viện ở quận 5