Elysian đã được Gamuda Land M&A hoàn tất từ EZ Land.

Elysian đã được Gamuda Land M&A hoàn tất từ EZ Land.

Elysian đã được Gamuda Land M&A hoàn tất từ EZ Land.

Elysian đã được Gamuda Land M&A hoàn tất từ EZ Land.